دین قبل از پیامبر shia muslim
تاریخ ارسال:1396/03/09 06:45:17 ب.ظ| تعداد بازدید:16794

#پرسش_و_پاسخ سوال ارسالی توسط مخاطبین: آیا قبل از پیامبر همه باید مسیحی میبودند؟ چرا خانواده پیامبر دین ابراهیمی داشتند و مسیحی نبودند؟

آیا دین از سیاست جداست؟ shia muslim
تاریخ ارسال:1395/12/23 08:09:23 ب.ظ| تعداد بازدید:14689

سوال ارسالی مخاطبین: اگر دین از سیاست جدا نیست؟ پس سیاسی بودن خوب است؟ و افراد جامعه باید سیاسی باشند تا امام زمان عج ظهور کنند؟

تفاوت بین سادات shia muslim
تاریخ ارسال:1395/12/17 04:33:01 ب.ظ| تعداد بازدید:15344

سوال ارسالی توسط مخاطبین: چه نفاوتی وجود دارد بین ساداتی که از طرف پدر سید هستند و ساداتی که از طرف مادر سید هستند؟ فقط یک گروه سید هستند؟ یا یکی بر دیگری برتری دارد؟

آیا فقط قرآن؟ shia muslim
تاریخ ارسال:1395/12/14 06:11:27 ب.ظ| تعداد بازدید:10730

سوال ارسالی توسط مخاطبین: چه پاسخی می توان داد به افرادی که میگویند ما فقط قرآن را قبول داریم و احادیث همه جعلی هستند؟

 ناعدالتی در زمان قبل از ظهور shia muslim
تاریخ ارسال:1395/12/07 07:46:31 ب.ظ| تعداد بازدید:12040

پرسش و پاسخ سوال ارسالی توسط مخاطبین: این ناعدالتی که ما در این زمانه بد زندگی کنیم و قبل از ظهور بمیرم، درحالی که افراد بعد از ظهور اوضاع خیلی بهتری دارند. چگونه قابل توجیه است؟

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select