بهار کو

بهار کو shia muslim                   
ملکه عزیزی

بهار کو
بانگی خروش میکند اخر که یار کو                      ان یکه تاز عرصه دوران قرار کو
ان سروری که بند گیش عین بندگیست               ان یاد گار حضرت حق شهسوار کو
ان بند‌های که اذن به او داده است خدا              کن فیکون می‌کند این بیشه زار کو
ارامش خزان زده من بهار کو                                قایق شکسته  مرکب دریا سوار کو
ان کس که خلقش همه نورست  ونور نور             ان امتداد شادی تک ذو الفقار کو
حبل المتین عرش الهیست در زمین                     ان معتدل به عالم امکان نگار کو
تاراج رفته در و صدف از حصار خویش                ان نازنین غور به دریای یار کو
ان نرگس خمار  دو چشم مست کبریا                  ان کس که میکند سر غمها به دار کو
ایا شود که این تن تبدار پر گناه                         شافی شود  به یک نگهش  غمگسار کوکلید واژه های مطلب: بهار   کو   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.