صومعه عرش برین

صومعه عرش برین shia muslim                   
صومعه عرش برین

صومعه عرش برین
گوهری از دهر خدا افرید      جلوه ای از نور خودش برد مید
از وسط گو هری این جهان     نور گل افشان محمد رسید
عالم هستی همه نور تو شد      خلقت ادم زشعور تو شد
نور تو چون ماه تجلی نمود     قلب بشر را متعالی نمود
زینت دنیا وبقایی نبی    فخر عظیم دو سرایی نبی
سوره نجمی  صلواتی مهی    در دل ظلمت تو چراغ رهی
خلقت جبریل برای تو بود     صحبت داوود ثنای تو بود
از همه پیغا مبران بر تری    ختم رسالت تو یی وسروری
معجزه امیخته با جان تو      ناب‌ترین معجزه قران تو
ای نبی ای چشمه پاک وزلال     ای همه پاکی وکمال و جلال
مولد تو وحشت ابلیس شد    باعث مرگ بت و تندیس شد
از قدمت بند اسارت گسست      هیبت تو کنگره‌ها را شکست
بانی پاینده اسلام ناب    رود روان جشمه عطر گلاب
یک شب مسرور به خاک امدی      پاک وپر از نور به خاک امدی
امدی و بنده مخلص شدی     ذکر خدا کردی و خالص شدی
ذکر خدا دور نشد از لبت    زمزمه وورد و نماز شبت
بانی پاینده اسلام ناب    رود روان چشمه عطر گلاب
صومعه عرش برینی نبی     ماه ولی خاک نشینی نبی
قفل سکوتم زدمت وا شده     شور تو با شعر هم اوا شده
شادی عرش و (ملک)وملک و دین       زینت عقبا و زمان و زمین
عالم هستی همه نور تو شد     خلقت ادم ز شعور تو شد


                                                (ملک) تخلصم در شعرا ست

کلید واژه های مطلب: صومعه   عرش   برین   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.