عزم نــوح

عزم نــوح shia muslim                   
محسن فرهادی

با حـزیـن و شـوق دیده خـیره بــر در ســاختـم
آبرویم را ز اشــــک هـــجر دلبر ساختم

دیــده هـا نایــب ز دل دایم بر ایــن در دوخــتم
در هـــوای سوزنـــاک وادی غـم سوختم

خـشــکسـالی و ســتم باشــد در ایــن وادی اگـر
حجر موسی باید و صاحب عصای دادگر

بــحـر سـرخ و دشــت بیجان و جفــای قـبـطیان
در فــراغ یــار، اســتحلاک مــا دارد بیان

مـحـو استحلاک و جبر و جــور فرعـون نیستم
در جــفای جانگـــداز قـــوم خود میزیستم

قـوم من خود با جــفایش خاک غم بر سر نــهاد
یار بیرون ساخـته چشم حزین بر در نهاد

حال جز اندوه و حسرت بر جفایش چاره چیست
راه دریــا یافـتـن بـر مــردم آواره چیست

راه ایـــن بــایـد به عــــزم نــوح کشــتی سـاختن
چون که کشتی کامل آمد نوح و دریا یافتن

 


کلید واژه های مطلب: عزم   نــوح   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.