حدیث سلسلة الذهب

حدیث سلسلة الذهب shia muslim                   
این روایت، حدیثی از حضرت رضا (ع) است که سند آن، پدران طاهر و طیب ایشان است و از همین رو، سلسله الذهب نام گرفته است.

هنگامی که امام وارد نیشابور شد و در چارسوق بازار بود (یا آن گاه که نیشابور را به عزم مرو ترك می گفت) اجتماعی بزرگ برپا شد و عده اي از علما و اصحاب حدیث اهل سنت، همچون محمد بن اسلم، اسحاق بن راهویه، محمد بن رافع  ویحیی بن یحیی، پیرامون کجاوه ي آن حضرت فراهم آمدند و از وي خواستند تا حدیثی براي آنها بیان کند.

 پس مرکب آن حضرت ایستاد. امام پرده کجاوه را کنار زد و در حالی که ردایی از خز بر سر انداخته بود، چشمان مسلمانان را به طلعت مبارك خود روشن ساخت و حدیثی از پدرش و جدش و دیگر آباء طاهرین خود تا رسول خدا (ص) ازجبرئیل روایت کرد که خداوند متعال فرمود:
(کلمه لا اله الا الله دژ من است. پس هر که آن را بگوید، در دژ من داخل شود و کسی که در دژ من داخل شود، از عذاب من ایمن گردد). (1)

هنگامی که کاروان حرکت کرد، امام افزود:

(با رعایت شروط آن، که من خود از شروط آن هستم.).( اربلی، 1381 ق، ج 3، ص 145 ). (2)

گفته شده است در آن روز 24000 تن، این حدیث را تحریر کردند و ابوزرعه رازي (3) و محمد بن اسلم طوسی به عنوانِ مُستَملِی (تقاضاکننده) گفتار امام را براي کاتبان حدیث تکرارکردند.(ابن بابویه، 1404 ، ج 2، ص 145_143؛اربلی، 1381 ق، ج 3،ص145_144؛ابن صباغ، 1408 ق،ص 250_251 )

این حدیث از آن جا که روات و محدثانش همه ائمه اطهارند و سند روایت آن از ائمه تا حضرت رسول پیوسته و مسلسل است به سلسلۀالذهب (زنجیره ي زرین) معروف شده است و در همان حال تأکیدي بر استمرار و پیوستگی امامت در تفکر شیعی و حقانیت شیعه دوازده امامی است.

بیان این حدیث از سوي امام در حقیقت دعوت به وحدت کلمه و اتفاق و پرهیز از اختلاف کلمه و دشمنی بوده است؛ زیرا اساس اسلام و مدخل آن کلمه توحید است که معتقدان به خود را از هرگونه تشویش و عذابی درامان میدارد (زریاب خویی و مشایخ فریدنی، 1380 ، ج 2، ص 366 ). 

جمله امام نیز پس از این حدیث قدسی، به این مطلب اشاره داردکه امامت و ولایت به معناي صحیح کلمه، تکمیل کننده توحید است و بدون آن توحید درك نخواهد شد و مسلمانان به رستگاري نخواهند رسید. (محقق، 1357 ، ص81)
 
پی نوشت:

1) (کلمۀ لا اله الا الله حصنی فمن قالها دخل حصنی و من دخل حصنی امن من عذابی)
2)  (بشرطها و شروطها و أنا من شروطها )
3) اربلی ( 1381 ، ج 3، ص 145 ) ازوي به عنوان مستملی حدیث سلسلۀالذهب نام برده، اما تولد ابوزرعه رازي بنا برمشهور سال 200 بوده است و بنابراین مطلب مزبور درست به نظر نمیرسد.
 
منبع : کتاب امام رضا (ع) / نویسنده : محمد رضا ناجی
 


کلید واژه های مطلب: حدیث   سلسلة   الذهب   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.