در عزای محسنیه

در عزای محسنیه shia muslim                   
مجید لشکری

قِسمَت نبـود تـا کـه برایم پسر شوی
بر شانه‌های شاخه‌ی طوبا ثمر شوی

می خواست در خیال خودش کم بیاوری
شاید که تو سقوط کنی منکَسَر شوی

دنیا نیامـدی بـه گمـانم کـه عاقبت
سرتا به پا به همره او شعله ور شوی

شاید کـه در اِزای خودت بین ضربه ها
ضربی به جان پذیری و او را سپر شوی

تـا «کشـته‌ی فتـاده» بـه دامـان فـاطمـه
تا «صید دست و پا زده» ی پشت در شوی

ای کـاش می‌شکست همـانجا ورای در
پایی که خواست با لگدش مختصر شوی

یک بـار میخ خونی و یک بـار هم زمین
دادند مژده ات که از این کشته‌تر شوی

 

کلید واژه های مطلب: در   عزای   محسنیه   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.