کتاب نبوئت هیلد

کتاب نبوئت هیلد shia+muslim                   
این کتاب شرح پیشگویی‌های کودکی از یهودیان است که به محض تولد به سجده رفت و سپس کلماتی را به زبان آورد که آیات این کتاب را تشکیل می‌دهند.

کلید واژه های مطلب: کتاب   Ù†Ø¨ÙˆØ¦Øª   Ù‡ÛŒÙ„د   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.