مردی از امام علی درخواست اندرز کرد

مردی از امام علی  درخواست اندرز کرد shia muslim                   
از کسانی مباش که حق خود را به تمام می‌گیرد اما حق دیگران را کمال نمی‌دهد ، از غیر خدا می‌ترسد اما از پروردگار خود نمی‌ترسد.

مردی از امام درخواست اندرز کرد.امیرالمومنین علی(ع) فرمودند:

 

از کسانی مباش که بدون عمل صالح به آخرت امیدوار است ، و توبه را با آرزوهای دراز به تاخیر می‌اندازد ، در دنیا چونان زاهدان سخن می‌گوید ، اما در رفتار همانند دنیاپرستان است ، اگر نعمت‌ها به او برسد سیر نمی‌شود ، و در محرومیت قناعت ندارد، از آنچه به او رسید شکرگزار نیست، و از آنچه مانده زیاده طلب است ، پرهیز می‌دهد اما خود پروا ندارد ، به فرمانبرداری امر می‌کند اما خود فرمان نمی‌برد ، نیکوکاران را دوست دارد اما رفتارشان را ندارد ، گناهکاران را دشمن دارد اما خود یکی از گناهکاران است ، و با گناهان فراوان مرگ را دوست نمی‌دارد اما درآنچه که مرگ را ناخوشایند ساخت پافشاری دارد ، اگر بیمار شود پشیمان می‌شود و اگر تندرست باشد سرگرم خوشگذرانی هاست ، در سلامت مغرور و در گرفتاری نا امید است ، اگر مصیبتی به او رسد به زاری خدا را می‌خواند و اگر به گشایش دست یافت مغرورانه از خدا روی برمیگرداند ، نفس به نیروی گمان ناروا بر او چیرگی دارد و او با قدرت یقین بر نفس چیره نمی‌گردد ، برای دیگران که گناهی کمتر ازاو دارند نگران است و بیش از آنچه عمل کرده امیدوار است ، اگر بی نیاز گردد مست و مغرور شود و اگر تهی دست گردد مایوس و سست شود.چون کار کند در آن کوتاهی ورزد و چون چیزی خواهد زیاده روی نماید ، چون در برابر شهوت قرار گیرد گناه را برگزیده توبه را تاخیر اندازد و چون رنجی به او رسد از راه ملت اسلام دوری گزیند ، عبرت آموزی را طرح می‌کند اما خود عبرت نمی‌گیرد.در پند دادن مبالغه می‌کند اما خود پند پذیر نمی‌باشد . سخن بسیار گوید اما کردار خوب او اندک است . برای دنیای زودگذر تلاش و رقابت دارد اما برای آخرت جاویدان آسان می‌گذرد . سود را زیان و زیان را سود پندارد ، از مرگ هراسناک است اما فرصت را از دست می‌دهدگناه دیگری را بزرگ میشمارد اما گناهان بزرگ خود را کوچک می‌پندارد ، طاعت دیگران را کوچک و طاعت خود را بزرگ می‌داند . مردم را سرزنش می‌کند اما خود را نکوهش نکرده با خود ریاکارانه برخورد می‌کند ، خوشگذرانی با سرمایه داران را بیشتر از یاد خدا بامستمندان دوست دارد ، به نفع خود بر زیان دیگران حکم می‌کند اما هرگز به نفع دیگران بر زیان خود حکم نخواهد کرد ، دیگران را هدایت اما خودرا گمراه می‌کند ، دیگران از او اطاعت می‌کنند و او مخالفت می‌ورزد ، حق خود را به تمام می‌گیرد اما حق دیگران را کمال نمی‌دهد ، از غیر خدا می‌ترسد اما از پروردگار خود نمی‌ترسد.

 

 

**حکمت شماره  142-  نهج البلاغه***

 

 

منبع:

سایت پایگاه بسیج امیرالمومنین

کلید واژه های مطلب: مردی   از   امام   علی      درخواست   اندرز   کرد   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.