سلطان خوبان

سلطان خوبان shia+muslim                   
هر کجا سلطان بود

 دورش سپاه و لشکر است پس چرا سلطان خوبان بی سپاه و لشکر است.باخبر باشید ای چشم انتظاران ظهور بهترین سلطان عالم از همه تنهاتر هست.

کلید واژه های مطلب: سلطان   Ø®ÙˆØ¨Ø§Ù†   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.