آینه باشیم

آینه باشیم shia+muslim                   
اگر از برادر مؤمن خود میخواھی انتقاد کنی باید ھمانند آینه عمل کنی

پيامبر اکرم(ص) میفرماید:

اگر از برادر مؤمن خود میخواھی انتقاد کنی باید ھمانند آینه عمل کنی. بدینگونه که آینه بدون سر و صدا و راه انداختن ساز و دھل عيوب را میگوید … تنها عيوب را نشان نمیدھد بلکه زیباییھا را ھم نشان میدھد… آینه عيوب را چند برابر نمیکند و زمانی میتواند عيوب را نشان دھد که خود کثيف و آلوده نباشد. آینه عيوب را از روی پاکی و صفای دل میگوید. غرض و مرضی ندارد و در گفتن عيوب مراعات پست و مقام را نمیکند … آینه در عيبگویی توقع و انتظاری ندارد، پس نباید او را شکست (دوستی را که عيب تو را میگوید نباید آزرد). آینه در حال شکستگی ھم دست از کارش برنمیدارد و ناگفتنیھا را میگوید اما عيوب را در خود نگه نمیدارد… آینه عيب ظاھر را میگوید و تجسس نمیکند و ھر چه بيشتر عيوب را بگوید ارزشش بيشتر است و آینه عيوب را روبرو میگوید و به دیگری نشان نمیدھد.

 امر به معروف و نهی از منکر را آینه گونه نسبت به دوستانمان انجام دھيم.

کلید واژه های مطلب: آینه   Ø¨Ø§Ø´ÛŒÙ…   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.