ما حادثه‌ای به زخم آراسته‌ایم

ما حادثه‌ای به زخم آراسته‌ایم shia+muslim                   
سیدحسن حسینی

ما حادثه‌ای به زخم آراسته‌ایم 
کز تیرگی قدیم شب کاسته‌ایم
صبحیم که صادقانه از خواب گران 
با یک نفس عمیق برخاسته‌ایمسیدحسن حسینی

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.