احکام پزشکی

احکام پزشکی shia muslim                   
با توجه به گستردگی داده‌های فقهی و تورم انبوهی از مسایل و احکام، نگارش مجموعه هایی که تنها احکامی را بیان میدارد که به موضوعی خاص ارتباط دارد و مراجعه کننده را به راحتی به موضوع و مسئله‌ی مورد نیاز خود برساند ضرورت میابد که از آن همه میتوان مسائل مورد نیاز پزشکان و بیماران را نام برد که هر فردی در دوره حیات خود با آن روبرو میباشد و نوشتار حاضر به این مهم میپردازد

کلید واژه های مطلب: احکام   پزشکی   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.